Regulamin warsztatów „Effective Sale Session” organizowanych przez SARE S.A.

§ 1.
Definicje, wprowadzenie
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez spółkę Organizatora pod nazwą „Effective Sale Session”. Uczestnik dokonując rejestracji swojego uczestnictwa w warsztatach, wyraża tym samym zgodę w przedmiocie akceptacji postanowień Regulaminu.
 2. Następującym pojęciom w Regulaminie nadano następujące znaczenie:
  • Organizator – spółka SARE S.A. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000369700, NIP: 624-28-84-378, o kapitale zakładowym 224.724,10 zł;
  • Uczestnik - oznacza osobę fizyczną, w odniesieniu do której został wypełniony Formularz zgłoszeniowy, biorąca udział w Warsztatach;
  • Zamawiający - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała prawidłowej Rejestracji;
  • Dzień roboczy - oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Formularz - zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny na stronie zamieszczonej w sieci Internet pod adresem http://ess2016.pl/, za pomocą którego następuje Rejestracja;
  • Potwierdzenie - zgłoszenia oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, potwierdzający Rejestrację;
  • Rejestracja - oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Warsztatach;
  • Warsztat/Warsztaty - oznacza organizowane przez Organizatora warsztaty pod nazwą „Effective Sale Session”.
§ 2.
Zasady rejestracji i uczestnictwa
 1. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty w wysokości określonej przez Organizatora.
 2. Rejestracji można dokonać również w dniu odbycia się danego Warsztatu, jak również przed tym dniem.
 3. Rejestracja wymaga podania przez Uczestnika jego danych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych Zamawiającego, tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail Zamawiającego.
 4. W przypadku, jeżeli Uczestnik dokonuje Rejestracji za pośrednictwem osoby trzeciej, winien upoważnić tą osobę do przekazania Organizatorowi danych Uczestnika. Osoba trzecia dokonująca Rejestracji w imieniu Uczestnika ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz udzielone w imieniu Uczestnika zgody, w tym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Organizator, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza zgłoszeniowego nieprawdziwych danych.
 6. W przypadku, gdy Zamawiającym nie jest Uczestnik, Organizator przesyła na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika formularz potwierdzenia udzielonych przez Zamawiającego w imieniu Uczestnika zgód, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgody na wykorzystywanie utrwalonego w czasie Szkolenia wizerunku Uczestnika. Potwierdzenie przez Uczestnika powyższych zgód jest niezbędne do prawidłowego ukończenia procesu Rejestracji.
 7. Organizator, po otrzymaniu potwierdzenia od Uczestnika (lub osoby trzeciej działającej w imieniu i na rzecz Uczestnika), przesyła na jego adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie zgłoszenia.
 8. Z chwilą otrzymania przez Organizatora potwierdzenia dokonania przelewu / wpłaty przez PayU, Organizator wpisuje Uczestnika na listę uczestników danego Warsztatu.
 9. Organizator zastrzega możliwość zmiany prelegentów, planu lub daty Warsztatów, z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku opisanym zdaniem poprzednim Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o powyższych zmianach poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail na adres Uczestnika podany przez niego w tracie Rejestracji. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa powyżej, Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 1 (słownie: jednego) dnia od uzyskania informacji o zmianie, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Szkolenia. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Warsztatach na rachunek, z którego dokonano na rzecz Organizatora płatności.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów z ważnych przyczyn. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Szkoleniu.
 11. Uczestnik i Zamawiający zobowiązani są zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
§ 3.
Zasady płatności
 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach podany jest przez Organizatora na stronie zamieszczonej w sieci Internet pod adresem http://ess2016.pl/.
 2. Zamawiający dokonuje opłaty według stawek określonych przez Organizatora po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego. Uiszczenie opłaty jest niezbędne dla prawidłowego dokończenia procesu Rejestracji.
 3. Uczestnik winien dotrzeć na miejsce w którym ma się odbyć dany Warsztat na własny koszt.
 4. Dokonanie opłaty za Szkolenie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem płatności online. Opłaty za Szkolenia należy dokonywać poprzez system płatności PayU, udostępniany po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego oraz przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Organizatora. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowość usług świadczonych przez PayU.
 5. Na życzenie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu zamówienia drogą mailową na adres [[email protected]], Organizator wystawia fakturę proforma płatną do 7 (siedmiu) Dni Roboczych.
 6. W przypadku, gdy udział Uczestnika na Szkoleniu jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie limitu miejsc, Organizator zwraca na rzecz Zamawiającego pełną kwotę uiszczoną tytułem ceny udziału w Szkoleniu.
§ 4.
Odstąpienie od umowy
 1. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z Rejestracji poprzez przesłanie na adres e-mail [email protected] stosownej informacji w tym zakresie, najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną datą Warsztatu. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rzecz Zamawiającego 100% uiszczonej ceny.
 2. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 paragrafu bieżącego, Zamawiający będący konsumentem, tj. osobą fizyczną zamawiającą udział w Warsztatach w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową, lub statutową może odstąpić od udziału w Warsztatach w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy, nie później jednak niż przed rozpoczęciem danego Warsztatu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Warsztatach, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Warsztatów, w szczególności znajduje się pod wpływem alkoholu. W takim przypadku Organizator nie zwraca opłaty za Warsztaty.
§ 5.
Reklamacja
 1. Reklamacje dotyczące Warsztatów mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego Warsztatu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
§ 6.
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Warsztatu, w tym stworzenia listy Uczestników Szkolenia.
 3. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Warsztaty oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
 4. Dokonując Rejestracji Zamawiający oraz Uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Warsztatów, w tym do stworzenia listy Uczestników.
 5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo dostępu do tych danych, a także prawo do ich zmiany oraz żądania usunięcia. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wzięcia udziału w Warsztatach.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
§ 7.
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 2. Pełna treść Regulaminu jest dostępna w sieci Internet pod adresem www.ess2016.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Zgłoszenie udziału w Warsztatach i opłacenie tego udziału oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Warsztatów, ich anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
 5. Organizator Warsztatów zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w serwisie pod adresem www.ess2016.pl i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora oraz Uczestników Warsztatów.
 6. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem umowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.